Возраст на фото 6 месяцев.

kkkttt

kkkyyy

kkkuuu

kkkiii

Возраст на фото 5,5 месяцев.

kkktt

kkkyy

kkkuu

kkkii

Возраст на фото 5 месяцев.

kktt

kkyy

kkuu

kkii

Возраст на фото 4,5 месяца.

ktktktktk

kykykykyk

kukukukuk

kikikikik

Возраст на фото 4 месяца.

ktktktkt

kykykyky

kukukuku

kikikiki

Возраст на фото 3,5 месяца.

ktktktk

kykykyk

kukukuk

kikikik

Возраст на фото 3 месяца.

ktktkt

kykyky

kukuku

kikiki

Возраст на фото 2,5 месяца.

kikik

kukuk

kykyk

ktktk

Возраст на фото 2 месяца.

ktkt

kiki

kuku

kyky

Возраст на фото 1 месяц.

kik

kuk

ktk

kyk

Возраст на фото 2 недели.

ku

ki

ky

kt